Czym jest certyfikat inwestycyjny? Certyfikat inwestycyjny to instrument finansowy, który jest emitowany przez fundusze inwestycyjne zamknięte. Jest to rodzaj papieru wartościowego, który daje jego posiadaczowi prawo do udziału w zyskach funduszu oraz do zwrotu zainwestowanego kapitału. Certyfikaty inwestycyjne są jednym z wielu narzędzi dostępnych dla inwestorów, którzy chcą zdywersyfikować swoje portfele inwestycyjne i osiągnąć wyższe zyski. W niniejszym artykule omówimy szczegółowo, czym są certyfikaty inwestycyjne, jakie są ich rodzaje, jak działają oraz jakie są ich zalety i wady.

Rodzaje certyfikatów inwestycyjnych

Certyfikaty inwestycyjne można podzielić na kilka kategorii w zależności od różnych kryteriów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

Podział ze względu na rodzaj funduszu

 • Certyfikaty funduszy zamkniętych: Są to certyfikaty emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, które mają określoną liczbę jednostek uczestnictwa. Fundusze te nie emitują nowych certyfikatów po zakończeniu okresu subskrypcji, co oznacza, że liczba certyfikatów w obrocie jest stała.
 • Certyfikaty funduszy otwartych: W przeciwieństwie do funduszy zamkniętych, fundusze otwarte mogą emitować nowe certyfikaty w dowolnym momencie. Liczba certyfikatów w obrocie może się zmieniać w zależności od popytu i podaży.

Podział ze względu na strategię inwestycyjną

 • Certyfikaty akcyjne: Inwestują głównie w akcje spółek giełdowych. Są bardziej ryzykowne, ale mogą przynieść wyższe zyski.
 • Certyfikaty obligacyjne: Inwestują w obligacje skarbowe i korporacyjne. Są mniej ryzykowne, ale oferują niższe zyski w porównaniu do certyfikatów akcyjnych.
 • Certyfikaty mieszane: Inwestują zarówno w akcje, jak i obligacje, co pozwala na zdywersyfikowanie ryzyka.
 • Certyfikaty surowcowe: Inwestują w surowce, takie jak złoto, srebro, ropa naftowa itp. Są to certyfikaty o wysokim ryzyku, ale mogą przynieść znaczne zyski w okresach wzrostu cen surowców.

Jak działają certyfikaty inwestycyjne?

Certyfikaty inwestycyjne działają na zasadzie udziału w funduszu inwestycyjnym. Inwestor, kupując certyfikat, staje się współwłaścicielem aktywów funduszu i ma prawo do udziału w jego zyskach. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis mechanizmu działania certyfikatów inwestycyjnych:

Emisja certyfikatów

Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne w określonym okresie subskrypcji. Inwestorzy mogą nabywać certyfikaty w trakcie tego okresu, wpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy. Po zakończeniu subskrypcji fundusz zamyka emisję i nie wydaje nowych certyfikatów.

Inwestowanie środków

Zebrane środki są następnie inwestowane przez zarządzających funduszem zgodnie z przyjętą strategią inwestycyjną. Może to obejmować inwestycje w akcje, obligacje, surowce, nieruchomości i inne aktywa finansowe. Celem zarządzających jest maksymalizacja zysków przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka.

Wycena certyfikatów

Wartość certyfikatów inwestycyjnych jest regularnie wyceniana na podstawie wartości aktywów netto (NAV) funduszu. NAV jest obliczany jako suma wartości wszystkich aktywów funduszu pomniejszona o jego zobowiązania, podzielona przez liczbę wyemitowanych certyfikatów. Wartość ta może się zmieniać w zależności od wyników inwestycyjnych funduszu.

Wypłata zysków

Inwestorzy mogą otrzymywać zyski z certyfikatów inwestycyjnych w formie dywidend lub poprzez wzrost wartości certyfikatów. Dywidendy są wypłacane z zysków funduszu, a wzrost wartości certyfikatów odzwierciedla wzrost wartości aktywów funduszu.

Sprzedaż certyfikatów

Certyfikaty inwestycyjne mogą być sprzedawane na rynku wtórnym, co pozwala inwestorom na realizację zysków lub minimalizację strat. Wartość certyfikatów na rynku wtórnym może różnić się od ich wartości nominalnej, w zależności od popytu i podaży.

Zalety i wady certyfikatów inwestycyjnych

Certyfikaty inwestycyjne mają swoje zalety i wady, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji o inwestycji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

Zalety

 • Dywersyfikacja: Certyfikaty inwestycyjne pozwalają na inwestowanie w różnorodne aktywa, co zmniejsza ryzyko inwestycyjne.
 • Profesjonalne zarządzanie: Fundusze inwestycyjne są zarządzane przez doświadczonych specjalistów, co zwiększa szanse na osiągnięcie zysków.
 • Łatwość inwestowania: Inwestorzy mogą nabywać certyfikaty inwestycyjne bez konieczności samodzielnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.
 • Płynność: Certyfikaty inwestycyjne mogą być sprzedawane na rynku wtórnym, co pozwala na szybkie realizowanie zysków lub minimalizowanie strat.

Wady

 • Ryzyko inwestycyjne: Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, zwłaszcza w przypadku funduszy inwestujących w bardziej ryzykowne aktywa.
 • Koszty: Fundusze inwestycyjne pobierają opłaty za zarządzanie, które mogą obniżać zyski inwestorów.
 • Brak kontroli: Inwestorzy nie mają bezpośredniego wpływu na decyzje inwestycyjne podejmowane przez zarządzających funduszem.
 • Zmienne wyniki: Wartość certyfikatów inwestycyjnych może się zmieniać w zależności od wyników inwestycyjnych funduszu, co może prowadzić do zmienności zysków.

Podsumowanie

Certyfikaty inwestycyjne są interesującym narzędziem inwestycyjnym, które pozwala na dywersyfikację portfela i osiągnięcie potencjalnie wyższych zysków. Inwestorzy powinni jednak być świadomi ryzyka związanego z inwestowaniem w certyfikaty oraz kosztów związanych z zarządzaniem funduszem. Przed podjęciem decyzji o inwestycji warto dokładnie przeanalizować strategię inwestycyjną funduszu, jego wyniki oraz opłaty. Certyfikaty inwestycyjne mogą być odpowiednie dla inwestorów, którzy poszukują profesjonalnego zarządzania swoimi środkami i są gotowi zaakceptować pewien poziom ryzyka w zamian za potencjalne zyski.