Czym jest ETF (Exchange Traded Fund)?

ETF, czyli Exchange Traded Fund, to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który jest notowany na giełdzie papierów wartościowych i można nim handlować podobnie jak akcjami. ETF-y łączą cechy funduszy inwestycyjnych i akcji, oferując inwestorom możliwość dywersyfikacji portfela oraz elastyczność w handlu. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, czym są ETF-y, jak działają, jakie są ich zalety i wady oraz jakie rodzaje ETF-ów można spotkać na rynku.

Jak działają ETF-y?

ETF-y są funduszami inwestycyjnymi, które gromadzą kapitał od wielu inwestorów i inwestują go w różnorodne aktywa, takie jak akcje, obligacje, surowce czy waluty. Każdy ETF ma określony cel inwestycyjny, który może obejmować naśladowanie określonego indeksu giełdowego, sektora gospodarki, regionu geograficznego lub innej strategii inwestycyjnej.

Struktura ETF-ów

ETF-y są zazwyczaj zarządzane przez profesjonalne firmy zarządzające aktywami, które tworzą i zarządzają portfelem inwestycyjnym funduszu. Struktura ETF-ów może być różna, ale najczęściej spotykane są ETF-y fizyczne i syntetyczne.

  • ETF-y fizyczne: Inwestują bezpośrednio w aktywa, które naśladują. Na przykład, ETF naśladujący indeks S&P 500 będzie posiadał akcje wszystkich spółek wchodzących w skład tego indeksu.
  • ETF-y syntetyczne: Korzystają z instrumentów pochodnych, takich jak swapy, aby naśladować wyniki określonego indeksu lub aktywa. ETF-y syntetyczne mogą oferować większą elastyczność, ale niosą ze sobą dodatkowe ryzyko związane z kontrahentami.

Handel ETF-ami

ETF-y są notowane na giełdach papierów wartościowych, co oznacza, że można nimi handlować w czasie rzeczywistym podczas godzin otwarcia giełdy. Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać jednostki ETF-ów podobnie jak akcje, co daje im dużą elastyczność w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. Ceny ETF-ów zmieniają się w ciągu dnia handlowego w odpowiedzi na popyt i podaż oraz zmiany wartości aktywów bazowych.

Zalety i wady inwestowania w ETF-y

Inwestowanie w ETF-y ma wiele zalet, ale wiąże się również z pewnymi wadami. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Zalety ETF-ów

  • Dywersyfikacja: ETF-y pozwalają inwestorom na łatwe i tanie zdywersyfikowanie portfela, ponieważ inwestują w szeroki zakres aktywów. Na przykład, kupując jednostki ETF-u naśladującego indeks S&P 500, inwestor zyskuje ekspozycję na 500 największych spółek notowanych na giełdzie w USA.
  • Niskie koszty: ETF-y zazwyczaj mają niższe opłaty zarządzania w porównaniu do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Ponadto, handel ETF-ami na giełdzie może być tańszy niż kupowanie i sprzedawanie poszczególnych akcji.
  • Elastyczność: ETF-y można kupować i sprzedawać w czasie rzeczywistym podczas godzin otwarcia giełdy, co daje inwestorom większą kontrolę nad momentem wejścia i wyjścia z inwestycji.
  • Przejrzystość: Większość ETF-ów regularnie publikuje informacje o składzie swojego portfela, co pozwala inwestorom na bieżąco śledzić, w co inwestują ich środki.

Wady ETF-ów

  • Ryzyko rynkowe: Podobnie jak inne inwestycje na rynku kapitałowym, ETF-y są narażone na ryzyko rynkowe. Wartość jednostek ETF-ów może się zmieniać w zależności od zmian wartości aktywów bazowych.
  • Ryzyko kontrahenta: W przypadku ETF-ów syntetycznych istnieje ryzyko związane z kontrahentami, którzy dostarczają instrumenty pochodne. Jeśli kontrahent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, może to negatywnie wpłynąć na wartość ETF-u.
  • Opłaty transakcyjne: Chociaż ETF-y mają niskie opłaty zarządzania, inwestorzy muszą uwzględnić koszty transakcyjne związane z kupowaniem i sprzedawaniem jednostek ETF-ów na giełdzie.
  • Tracking error: ETF-y mogą nie zawsze dokładnie naśladować wyniki indeksu lub aktywów bazowych, co może prowadzić do tzw. tracking error, czyli różnicy między wynikami ETF-u a wynikami indeksu.

Rodzaje ETF-ów

Na rynku dostępne są różne rodzaje ETF-ów, które różnią się celami inwestycyjnymi, strukturą i rodzajem aktywów, w które inwestują. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze rodzaje ETF-ów.

ETF-y akcyjne

ETF-y akcyjne inwestują w akcje spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych. Mogą naśladować indeksy giełdowe, takie jak S&P 500, NASDAQ-100 czy FTSE 100, lub koncentrować się na określonych sektorach gospodarki, takich jak technologia, zdrowie czy energia.

ETF-y obligacyjne

ETF-y obligacyjne inwestują w różnego rodzaju obligacje, takie jak obligacje skarbowe, korporacyjne czy komunalne. Mogą naśladować indeksy obligacji, takie jak Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index, lub koncentrować się na określonych segmentach rynku obligacji, takich jak obligacje o wysokim dochodzie (high yield) czy obligacje o krótkim terminie zapadalności.

ETF-y surowcowe

ETF-y surowcowe inwestują w surowce, takie jak złoto, srebro, ropa naftowa czy miedź. Mogą naśladować ceny poszczególnych surowców lub indeksy surowcowe, takie jak Bloomberg Commodity Index. ETF-y surowcowe mogą inwestować bezpośrednio w fizyczne surowce lub korzystać z instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty terminowe.

ETF-y walutowe

ETF-y walutowe inwestują w różne waluty, takie jak dolar amerykański, euro, jen japoński czy frank szwajcarski. Mogą naśladować kursy wymiany walut lub indeksy walutowe, takie jak U.S. Dollar Index. ETF-y walutowe mogą być używane do zabezpieczania ryzyka walutowego lub spekulacji na zmianach kursów walut.

ETF-y sektorowe i tematyczne

ETF-y sektorowe koncentrują się na określonych sektorach gospodarki, takich jak technologia, zdrowie, finanse czy energia. ETF-y tematyczne inwestują w spółki związane z określonymi tematami inwestycyjnymi, takimi jak zrównoważony rozwój, sztuczna inteligencja, robotyka czy blockchain.

ETF-y geograficzne

ETF-y geograficzne inwestują w spółki z określonych regionów geograficznych, takich jak Stany Zjednoczone, Europa, Azja czy rynki wschodzące. Mogą naśladować indeksy regionalne, takie jak MSCI Emerging Markets Index, lub koncentrować się na spółkach z określonych krajów, takich jak Chiny, Indie czy Brazylia.

Podsumowanie

ETF-y, czyli Exchange Traded Funds, to popularne narzędzie inwestycyjne, które łączy cechy funduszy inwestycyjnych i akcji. Oferują inwestorom możliwość dywersyfikacji portfela, niskie koszty, elastyczność w handlu oraz przejrzystość. Jednak inwestowanie w ETF-y wiąże się również z ryzykiem rynkowym, ryzykiem kontrahenta, opłatami transakcyjnymi oraz możliwością wystąpienia tracking error. Na rynku dostępne są różne rodzaje ETF-ów, takie jak ETF-y akcyjne, obligacyjne, surowcowe, walutowe, sektorowe, tematyczne i geograficzne, co pozwala inwestorom na dostosowanie strategii inwestycyjnej do swoich potrzeb i celów.