Czym jest weksel bankowy?

Weksel bankowy jest jednym z najstarszych i najbardziej fundamentalnych instrumentów finansowych używanych w bankowości. Jest to pisemne zobowiązanie jednej strony (wystawcy) do zapłaty określonej sumy pieniężnej drugiej stronie (remitentowi) w określonym terminie. Weksel bankowy pełni różnorodne funkcje w systemie finansowym, od zabezpieczenia kredytów po ułatwienie transakcji handlowych. W niniejszym artykule omówimy szczegółowo, czym jest weksel bankowy, jakie są jego rodzaje, jak działa oraz jakie ma zastosowanie w praktyce bankowej.

Rodzaje weksli bankowych

Weksel bankowy może przybierać różne formy, w zależności od specyfiki transakcji oraz potrzeb stron zaangażowanych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze rodzaje weksli bankowych:

Weksel własny

Weksel własny, znany również jako weksel prosty, jest dokumentem, w którym wystawca zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy pieniężnej remitentowi w określonym terminie. Weksel własny jest najprostszą formą weksla i jest często używany w transakcjach handlowych oraz jako zabezpieczenie kredytów.

Weksel trasowany

Weksel trasowany, zwany również wekslem ciągnionym, jest dokumentem, w którym wystawca (trasant) nakazuje innej osobie (trasatowi) zapłatę określonej sumy pieniężnej remitentowi. Weksel trasowany jest bardziej skomplikowany niż weksel własny, ponieważ angażuje trzy strony: trasanta, trasata i remitenta. Jest często używany w międzynarodowych transakcjach handlowych.

Weksel in blanco

Weksel in blanco to weksel, który nie zawiera wszystkich wymaganych elementów w momencie jego wystawienia. Zazwyczaj brakuje w nim kwoty lub daty płatności. Weksel in blanco jest często używany jako zabezpieczenie kredytów, gdzie brakujące elementy są uzupełniane w momencie, gdy spełnione zostaną określone warunki.

Funkcje weksli bankowych

Weksel bankowy pełni wiele funkcji w systemie finansowym, które są kluczowe dla jego prawidłowego funkcjonowania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

Zabezpieczenie kredytów

Weksel bankowy jest często używany jako zabezpieczenie kredytów. Banki mogą wymagać od kredytobiorców wystawienia weksla jako formy zabezpieczenia spłaty kredytu. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań kredytowych, bank może dochodzić swoich praw na podstawie weksla.

Ułatwienie transakcji handlowych

Weksel bankowy jest również używany do ułatwienia transakcji handlowych. Weksel może być przekazywany z rąk do rąk, co umożliwia łatwe i szybkie rozliczenia między stronami. Weksel trasowany jest szczególnie przydatny w międzynarodowych transakcjach handlowych, gdzie może być używany jako forma płatności.

Instrument inwestycyjny

Weksel bankowy może być również używany jako instrument inwestycyjny. Inwestorzy mogą nabywać weksle po cenie niższej niż ich wartość nominalna, a następnie inkasować pełną kwotę w momencie ich wykupu. W ten sposób weksle mogą generować zyski dla inwestorów.

Proces wystawiania i realizacji weksli bankowych

Wystawienie i realizacja weksla bankowego jest procesem, który wymaga spełnienia określonych formalności. Poniżej przedstawiamy kroki, które należy podjąć, aby prawidłowo wystawić i zrealizować weksel bankowy:

Wystawienie weksla

Wystawienie weksla bankowego wymaga sporządzenia dokumentu, który zawiera wszystkie niezbędne elementy, takie jak:

 • Data i miejsce wystawienia
 • Kwota weksla
 • Termin płatności
 • Nazwa remitenta
 • Podpis wystawcy

W przypadku weksla trasowanego, dokument musi również zawierać nazwę trasata oraz miejsce płatności.

Akceptacja weksla

W przypadku weksla trasowanego, trasat musi zaakceptować weksel, co oznacza, że zobowiązuje się do jego zapłaty w określonym terminie. Akceptacja jest zazwyczaj dokonywana poprzez podpisanie weksla przez trasata.

Przenoszenie weksla

Weksel bankowy może być przenoszony z rąk do rąk poprzez indosowanie. Indosowanie polega na umieszczeniu na odwrocie weksla podpisu indosanta (osoby przekazującej weksel) oraz nazwy indosatariusza (osoby otrzymującej weksel). W ten sposób weksel może być wielokrotnie przekazywany, co ułatwia jego użycie w transakcjach handlowych.

Realizacja weksla

W momencie, gdy termin płatności weksla nadejdzie, remitent lub aktualny posiadacz weksla może zgłosić się do trasata (w przypadku weksla trasowanego) lub wystawcy (w przypadku weksla własnego) w celu jego realizacji. W przypadku braku zapłaty, posiadacz weksla może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Zalety i wady weksli bankowych

Weksel bankowy, mimo swoich licznych zalet, ma również pewne wady. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

Zalety

 • Elastyczność: Weksel bankowy może być dostosowany do specyficznych potrzeb stron zaangażowanych w transakcję.
 • Zabezpieczenie: Weksel bankowy stanowi formę zabezpieczenia dla wierzycieli, co zwiększa ich pewność co do spłaty zobowiązań.
 • Łatwość przenoszenia: Weksel może być łatwo przenoszony z rąk do rąk, co ułatwia jego użycie w transakcjach handlowych.
 • Instrument inwestycyjny: Weksel bankowy może być używany jako instrument inwestycyjny, generując zyski dla inwestorów.

Wady

 • Ryzyko niewypłacalności: W przypadku niewypłacalności wystawcy lub trasata, posiadacz weksla może mieć trudności z jego realizacją.
 • Formalności: Wystawienie i realizacja weksla bankowego wymaga spełnienia określonych formalności, co może być czasochłonne.
 • Ograniczona akceptacja: Nie wszystkie podmioty akceptują weksle jako formę płatności, co może ograniczać ich użycie.

Podsumowanie

Weksel bankowy jest wszechstronnym i użytecznym instrumentem finansowym, który pełni wiele funkcji w systemie bankowym i handlowym. Jego elastyczność, łatwość przenoszenia oraz funkcja zabezpieczenia kredytów sprawiają, że jest on chętnie używany zarówno przez banki, jak i przedsiębiorstwa. Mimo pewnych wad, takich jak ryzyko niewypłacalności czy konieczność spełnienia formalności, weksel bankowy pozostaje jednym z kluczowych narzędzi w bankowości i finansach.